Tag: , , , , , , , , , , ,

Amla

பால் / நெல்லியில் மதிப்புக்கூட்டல் தொழில் நுட்ப பயிற்சி

நெல்லியில் மதிப்புக்கூட்டல் சிவகங்கை மாவட்டம், குன்றக்குடி...

நன்னீர்/அலங்கார மீன் வளர்ப்பு இலவச பயற்சி

சிவகங்கை மாவட்டம், குன்றக்குடி வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தில்...

சிவகங்கையில் முயல் வளர்ப்பு இலவச பயற்சி

நன்னீர் மீன் வளர்ப்பு சிவகங்கை மாவட்டம், குன்றக்குடி வேளாண்...